Weddings

Ամուսնութիւն / Պսակ – Holy Matrimony / Wedding

Holy Matrimony

The Sacrament of Holy Matrimony or marriage is the consecration of the union between a man and a woman for life in lawful marriage.  By mutual accord of the man and the woman, they are united together with a spiritual bond to each other and to the Church.

By His attendance at the wedding of Cana in Galilee, Our Lord Jesus Christ demonstrated to us His approval of the sanctity of marriage.  He gave us laws concerning marriage, which are recorded in Matthew 19:3-12.  The doctrine of the sacrament of marriage is based on Ephesians 5:22-33 which is read during the service as the main lesson.

The purpose of marriage is very sacred.  In Matrimony, a man and his wife are called to take part in the work of the Creator.  “Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.”  Ephesians 6:4 

Marriage is also instituted for the mutual support of man and woman.  “Then the LORD God said, “It is not good that the man should be alone; I will make him a helper fit for him.”  Genesis 2:18

As the ceremony begins the Priest blesses the rings, and the right hands of the bride and groom are joined, symbolizing their spiritual union.  The rings are a symbol of their bond and perpetual faithfulness to each other.  The bride and groom are asked three times whether they will be united to one another until the end of their lives, and are instructed by the priest to be faithful to one another.

Passages from Saint Paul’s letter to the Ephesians (Ephesians 5:22-33) and the Gospel of Saint Matthew (Matthew 19:3-12) are read which tell of Jesus’ teaching on marriage.  A short creed of the Church is recited which tells of the events in Christ’s life.

Following the reading, the Priest places crowns on the bride and groom’s foreheads.  The crowns are symbolic of the King and Queen of Armenia, Saints Trdat and Ashkhen, who, through Saint Gregory the Illuminator, proclaimed Christianity as the state religion in 301 A.D.  The couple’s foreheads and right hands are joined together as a prayer is recited naming the Patriarchs of the Old Testament.  The Godfather holds a Cross over the crowns, symbolizing the Christian interpretation of the reflective processes in their decision to marry and their intellectual union.

The crowns are then lifted and a cup of wine is blessed and given to the bride and groom, as well as the Godfather and maid of honor.  The wine symbolizes the first miracle of Christ in Cana of Galilee where He transformed water into wine at a wedding so that it could be enjoyed by the guests.

Matthew 19 3 And Pharisees came up to him and tested him by asking, “Is it lawful to divorce one’s wife for any cause?”  4 He answered, “Have you not read that he who made them from the beginning made them male and female,  5 and said, ‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh’?  6 So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder.”  7 They said to him, “Why then did Moses command one to give a certificate of divorce, and to put her away?”  8 He said to them, “For your hardness of heart Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so.  9 And I say to you: whoever divorces his wife, except for unchastity, and marries another, commits adultery.”  10 The disciples said to him, “If such is the case of a man with his wife, it is not expedient to marry.”  11 But he said to them, “Not all men can receive this saying, but only those to whom it is given.  12For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He who is able to receive this, let him receive it.”

Ephesians 5

22 Wives, be subject to your husbands, as to the Lord.  23 For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior.  24 As the church is subject to Christ, so let wives also be subject in everything to their husbands.  25 Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, 26 that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, 27 that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. 28 Even so husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. 29 For no man ever hates his own flesh, but nourishes and cherishes it, as Christ does the church, 30 because we are members of his body. 31 “For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.” 32 This mystery is a profound one, and I am saying that it refers to Christ and the church; 33 however, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.

Պսակ

Սուրբ Պսակի կամ Ամուսնության խորհուրդը տղամարդու եւ կնոջ միջեւ միասնության օրհնությունն է` օրինական ամուսնական կյանք վարելու համար: Տղամարդը եւ կինը փոխադարձ համաձայնությամբ միմյանց եւ Եկեղեցուն են միանում հոգեւոր կապով:

Գալիլիայում Կանայի հարսանիքին ներկա գտնվելով` մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս արտահայտում է իր հավանությունը ամուսնության սրբազան խորհրդի համար: Նա ամուսնության վերաբերյալ օրենքներ է մեզ տվել, որոնք արձանագրված են Մատթեոս 19.3-12: Պսակի եւ ամուսնության խորհրդի վարդապետությունը ամփոփված է Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղղված թղթում` (5.22-33): Այն ընթերցվում է արարողության ժամանակ որպես հիմնական մաս:

Ամուսնության նպատակը սուրբ է: Պսակի ժամանակ տղամարդուն ու կնոջը կոչ է արվում մասնակից դառնալ Արարչի գործին: «Հայրե°ր, մի° զայրացրեք ձեր որդիներին, այլ մեծացրե°ք նրանց Տիրոջ խրատով ու ուսումով» (Եփես. 6.4):

Պսակը սահմանված է նաեւ նրա համար, որ կինն ու տղամարդը օգնեն միմյանց: «Տէր Աստուած ասաց. «Լաւ չէ, որ մարդը միայնակ լինի: Նրա նմանութեամբ մի օգնական ստեղծենք նրա համար» (Ծննդոց. 2:18):

Սուրբ Պսակի կամ ամուսնության խորհուրդը մարդու կյանքի ամենակարեւոր իրադարձությունն է:

Երբ արարողությունը սկսվում է, քահանան օրհնում է մատանիները, անցկացնում ամուսնացողերի մատներին ու հարսի եւ փեսայի աջ ձեռքերը միացնում` խորհրդանշելով հոգեւոր միասնություն: Մատանիները խորհրդանշում են նրանց կապն ու հավերժական հավատարմությունը միմյանց հանդեպ: Քահանան հարսին ու փեսային 3 անգամ հարցնում է, թե արդյոք նրանք մինչեւ իրենց կյանքի վերջ միասին կլինեն ու հավատարիմ կլինեն միմյանց: Ընթերցվոմ է նաեւ Հավատո հանգանակից մի հատված, որը պատմում է Քրիստոսի կյանքի իրադարձությունների մասին:

Ընթերցվում են հատվածներ Պողոս առաքյալի կողմից Եփեսացիներին ուղղված թղթից (Եփես. 5:22-33) եւ Մատթեոս առաքյալի Ավետարանից, որոնցում շարադրվում է Հիսուսի վարդապետությունը ամուսնության վերաբերյալ:

Դրանից հետո քահանան պսակ է դնում հարսի ու փեսայի գլխին: Պսակները խորհրդանշում են հայոց թագավորին ու թագուհուն` Սուրբ Տրդատին ու Աշխենին, ովքեր Ս. Գրիգոր Լուսավորչի միջոցով 301 թ-ին քրիստոնեությունը հռչակեցին իբրեւ պետական կրոն: Զույգերի գլուխներն ու աջ ձեռքերը միացվում են, երբ կարդացվող աղոթքի ժամանակ հիշատակվում են Հին Կտակարանի հայրապետների անունները: Խաչեղբայրը պսակների վրա, հարսի ու փեսայի գլխավերեւում բռնում է Խաչը, որը խորհրդանշում է նրանց ամուսնության որոշման ողջախոհությունն ու զույգի մտավոր միասնությունը:

Այնուհետեւ իջեցվում են պսակները, քահանան մի բաժակ գինի է օրհնում ու տալիս հարսին ու փեսային: Գինին խորհրդանշում է Քրիստոսի կողմից կատարված առաջին հրաշագործությունը Գալիլիա Կանայում, ուր նա հարսանիքի ժամանակ ջուրը գինու վերափոխեց, որպեսզի հյուրերը վայելեն այն:

Մատթեոս 19

3 Եւ փարիսեցիները, մօտենալով նրան, փորձեցին եւ ասացին. «Օրինաւո°ր է, որ մէկն իր կնոջը արձակի ամէն մի յանցանքի պատճառով»: 4 Նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Դուք չէ°ք կարդացել, թէ նա, ով սկզբից ստեղծեց, արու եւ էգ արեց նրանց եւ ասաց. 5 դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հօրը եւ մօրը ու պիտի գնայ իր կնոջ ետեւից. եւ երկուսը մէկ մարմին պիտի լինեն: 6 Ապա ուրեմն` ոչ թէ երկու, այլ մէկ մարմին են: Արդ, ինչ որ Աստուած միացրեց, մարդը թող չբաժանի»: 7 Նրան ասացին.«Իսկ Մովսէսը ինչո°ւ մեզ պատուիրեց ապահարզանի թուղթ տալ ու արձակել»:” 8 Յիսուս նրանց ասաց. «Մովսէսը ձեր խստասրտութեան պատճառով ձեզ թոյլ տվեց արձակել ձեր կանանց: Բայց սկզբից այդպէս չի եղել: 9 Սակայն ասում եմ ձեզ, թէ ով իր կնոջն արձակում է, եւ դա պոռնկութեան պատճառով չէ, եւ ուրիշին է առնում, շնանում է. շնանում է եւ նա, ով արձակուածին է առնում: 10 Իր աշակերտները նրան ասացին. «Եթէ այդպիսին է պարագան մարդու եւ կնոջ համար, լաւ է չամուսնանալ»: 11 Եւ նա նրանց ասաց. «Բոլորն ընդունակ չեն այդ բանին, այլ` նրանք, որոնց տրուած է. 12 որովհետեւ կան ներքինիներ, որոնք իրենց մօր որովայնից այդէս են ծնուել. կան ներքինիներ էլ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձած. ներքինիներ էլ կան, որոնք երկնքի արքայութեան համար իրենք իրրենց ներքինիներ են դարձրել. ով կարող է տանել, թող տանի»:

Եփեսացիներին 5

22 Կանայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, ինչպէս Տիրոջը, 23 որովհետեւ մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպէս որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու. եւ ինքն է փրկիչը այդ մարմնի: 24 Եւ ինչպէս եկեղեցին հնազանդում է Քրիստոսին, նոյնպէս եւ կանայք թող հնազանդուեն իրենց մարդկանց ամէն ինչում: 25 Մարդի°կ, սիրեցէ°ք ձեր կանանց, ինչպէս որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին եւ իր անձը մատնեց նրա համար, 26 որ այն սրբացնի աւազանի մաքրութեամբ` խօսքով, 27որպէսզի նա իր առաջ կանգնեցնի փառաւոր եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղութիւն կամ նման բաներից ոչինչ չունենայ, այլ լինի սուրբ եւ անարատ: 28 Նոյն ձեւով մարդիկ պարտաւոր են սիրել իրենց կանանց, ինչպէս իրենց մարմինները. ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում. 29 որովհետեւ ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում այլ սնուցանում եւ խնամում է այն, ինչպէս որ Քրիստոս` եկեղեցին. 30 քանզի անդամներն ենք նրա մարմնի` նրա մարմնից եւ նրա ոսկորներից: 31 Դրա համար մարդը պիտի թողնի իր հօրն ու մօրը եւ պիտի գնայ իր կնոջ ետեւից. եւ երկուսը պիտի լինեն մէկ մարմին: 32 Այս խորհուրդը մեծ է. բայց ես ասում եմ Քրիստոսի եւ եկեղեցու վերաբերեալ: 33 Դուք էլ նոյնպէս ամէն մէկդ նոյնը արէք, որպէսզի իւրաքանչիւր ոք իր կնոջն այնպէս սիրի, ինչպէս իր անձը, եւ կինը երկնչի իր մարդուց:

Request a Wedding

The Church service performed in the Armenian Apostolic Orthodox Church is according to the rite and practice of the Armenian Church

1. The Church requests that at least a three (3) month notice be provided prior to the desired wedding date. In fairness to your guests and the church staff, the wedding ceremony must begin promptly at the time you have scheduled with the church. Please keep this in mind when choosing the time of your service.

2. The date of the wedding must not be fixed without first ascertaining the availability of the church from the Parish Council.

3. Prior to the wedding, the future bride and groom must seek appointment with the Pastor to receive instruction regarding the service, roles, responsibilities and requirements. This can be done by contacting the Pastor or the Parish Council.

4. The future bride and groom must attend Divine Liturgy on the Sunday before the date of wedding to receive Holy Communion. A wedding rehearsal will be conducted if desired on the same day

5. Fees for the wedding service must be paid to the Church office prior to the scheduled date of marriage. The marriage license, obtained from the General Register Office, must be presented to the Parish Council prior to the wedding.

6. The Bride and the groom must be members of the Armenian Orthodox Church through Baptism. If any one of them not a member of the Armenian Apostolic Orthodox Church, He or She may be asked to seek Baptism according to the rite of the Armenian Apostolic Orthodox Church.

St Yeghiche Church Parish London United Kingdom