Parish Council

Election of New Parish Council (2022)

St Yeghiche Armenian Church Parish Annual General Assembly meeting, presided by Fr Nshan Alaverdyan, took place on 20th February 2022.

The Assembly was presented with the Annual Report together with the Financial position.  As this year was the end of a four year term of the past Parish Council, a new Parish Council was Duly elected, by the Assembly, to serve for the next four years.

The following members were elected to serve;

Mr Viken Haladjian                          Chairman
Mr Keghvart Vartanian                  Vice Chairman
Dr Setrag Karanfilian                       Treasurer
Mr Neshan Minassian                     Secretary
Mr Armen Balbanian                       Member

At the end of the meeting Fr Nshan Alaverdyan thanked the members present and congratulated the outgoing St Yeghiche Parish Council for their active work and their readiness to assist in the church life of their Parish and the Primacy of United Kingdom and wished the elected Parish Council success for the years ahead.

The meeting was closed with a prayer and blessings.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Election of New Parish Council

St Yeghiche Armenian Church Parish Annual General Assembly meeting, presided by His Grace Bishop Hovakim Manukyan, took place on 4th February 2018.

The Assembly was presented with the Annual Report together with the Financial position.  As this year was the end of a four year term of the past Parish Council, a new Parish Council was Duly elected, by the Assembly, to serve for the next four years.

There were 10 candidates nominated and the following seven members were elected to serve as Parish Council:

Mr Viken Haladjian                          Chairman
Mr Keghvart Vartanian                  Vice Chairman
Dr Setrag Karanfilian                       Treasurer
Mr Nairy Afrikyan                              Secretary
Mrs Arshalouys Babayan               Member
Mrs Sonig Jojaghaian                        Member
Mr Lorees Arakelian                          Member

At the end of the meeting HG Bishop Hovakim Manukyan thanked the members present and congratulated the outgoing St Yeghiche Parish Council for their active work and their readiness to assist in the church life of their Parish and the Primacy of United Kingdom and wished the elected Parish Council success for the years ahead.

The meeting was closed with a prayer and blessing by HG Bishop Hovakim Manukyan.

===================================================

St Yeghiche Parish Council

On 3rd November 2013 members of the London Armenian community assembled to hold the Establishing Meeting of the Parish of St Yeghiche Church. This was a momentous day in the recent history of the Armenian people and Church in the United Kingdom. The birth of the Parish of the St Yeghiche Church in London had the blessings of HH Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, and the kind agreement of Mr and Mrs Vatche and Tamar Manoukian, benefactors of the Church.

The meeting was opened with a prayer by the Primate of the Armenian churches in the United Kingdom, Bishop Vahan Hovhanessian. The Chairman of the Armenian Community & Church Council of Great Britain, Mr Ara Palamoudian, explained that the meeting was the final stage of devolution of the Church from the structure of the ACCC, and once the constitution of the new Parish is adopted, the Parish of Saint Yeghiche Church would be established. The meeting proceeded to adopt the Constitution of the Parish and was followed by the election of the Parish Council.

There were 15 candidates nominated and the following seven members were elected to serve as Parish Council:

Mr Viken Haladjian – Chairman
Mr Keghvart Vartanian – Vice Chairman
Dr Setrag Karanfilian – Treasurer
Dr Stepan Tatulian – Joint Secretary
Mr Richard Cherkerzian – Joint Secretary
Mrs Arshalouys Babayan – Member
Mr Sergey Shahverdyan – Member

HG Bp Vahan Hovhanessian, Primate, presided over the first meeting of the newly elected St Yeghiche Armenian Church Parish Council. Following the opening prayer, His Grace welcomed and congratulated the Council members and spent some time discussing the vision of strengthening the Armenian Church in the UK and Ireland. This was followed by a discussion of the different aspects of establishing and nurturing the various units needed for a successful Parish Council ministry, such as its own auxiliary committees, Women’s Guild, Bible Study, Altar Servers, fundraising, and others. At the end of the meeting, and before the closing prayer, Bp Vahan again congratulated the council members, blessed them and wished them a fruitful and successful ministry for the glory of God and the strengthening of the Armenian Church.

2013 թվականի Նոյեմբերի 3ին Լոնդոնահայ Համայնքի անդամները հավաքվել էին Սուրբ Եղիշե Եկեղեցու Ծխի Հիմնադիր Ժողովին:

Սա նշանավոր օր էր Միացյալ Թագավորությունում  Հայ Եկեղեցու եվ ժողովրդի պատմության մեջ: Լոնդոնի Սուրբ Եղիշե Եկեղեցու Ծխի ծնունդը իրականացավ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին II ի օրհնությամբ եվ Եկեղեցու հովանավորներ Տեր եվ Տիկին Վաչե եվ Թամար Մանուկյանների սիրալիր համաձայնությամբ:

Ժողովը բացվեց Միացյալ Թագավորությունում  Հայ Եկեղեցու Առաջնորդ Եպիսկոպոս Վահան Հովհանեսյանի աղոթքով:  Բրիտանահայ Համայնքային եվ Եկեղեցական Խորհրդի ատենապետ Պրն Արա Բալամուտյանը բացատրեց որ այդ ժողովը եկեղեցին ԲՀԽ կառույցից  տարանջատելու վերջին հանգրվանն է, եվ նոր Ծխական Կանոնադրության ընդունումից հետո Սուրբ Եղիշե Եկեղեցու Ծուխը հիմնադրված կլինի:

Ժողովը ձայների մեծամասնությամբ հաստատեց Ծխական Կանոնադրությունը, որին հետեվեց Ծխական Խորհրդի ընտրությունները:

Առաջարկված 15 թեկնածուներից հետեվյալ 7 անդամները ընտրվեցին Ծխական Խորհրդի կազմում:

 Պրն Վիգեն Հալաճեան                       Ատենապետ

Պրն Գեղվարդ Վարդանեան              Ատենապետի տեղակալ

Դկտ Սեթրակ Կարանֆիլեան           Գանձապահ

Պրն Ստեփան Թաթուլյան                 Քարտուղար հայերեն

Պրն Ռիչարդ Չերքերզեան                 Քարտուղար անգլերեն

Տիկ Արշալույս Բաբաեան                  Անդամ

Պրն Սերգեյ Շահվերդյան                  Անդամ

 Սուրբ Եղիշե Եկեղեցու Նորընտիր Ծխական Խորհրդի առաջին ժողովը տեղի ունեցավ Գերաշնորհ Եպիսկոպոս Վահան Հովհանեսյանի նախագահությամբ: Օրհնությունից հետո Գերաշնորհը  ողջունեց եվ շնորհավորեց Խորհրդի անդամներին, եվ արտահայտեց իր տեսակետը Միացյալ Թագավորությունում  եվ Իռլանդիայում Հայ Եկեղեցին հզորացնելու մասին: Այնուհետեվ քննարկվեցին Ծխական Խորհրդի հաջողակ գործունեության համար անհրաժեշտ զանազան միավորների հիմնադրման հարցեր, ինչպիսիք են Տիկնաց հանձնախումբ, Ավետարանի ուսուցում, Խորանի ծառայությունդրամահավաք, եվ այլնԺողովի վերջում, նախքան ավարտական աղոթքը, Եպիսկոպոս Վահանը  շնորհավորեց Խորհրդի անդամներին, օրհնելով նրանց եվ ցանկանալով նրանց արգասավոր ծառայություն ի փառս Աստծո եվ Հայ Եկեղեցու հզորացման:

 

St Yeghiche Church Parish London United Kingdom